Congregari, amicuni e, soprattuttu, amanti d’o Morzeddhu!